Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

22:40
8738 4c19
Reposted frombjureczko bjureczko viadeLioncourt deLioncourt
22:39
3685 85ee
Reposted fromhuhnhuhnhuhn huhnhuhnhuhn viadeLioncourt deLioncourt
22:38
creepy
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viaPoranny Poranny
22:33
Zaniedbasz, to stracisz.
— Konfucjusz
Reposted frompesy pesy viazyta zyta
22:32
9972 7e98 550
Reposted fromrol rol viapuszkamileny puszkamileny
22:32
7279 098a
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamaua maua
22:31
5571 03e0
Reposted frommittland mittland viapuszkamileny puszkamileny
22:26
5527 4a68
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viamaua maua
22:26
Reposted fromtgs tgs viawostok wostok
22:25
22:25
Człowiek nigdy nie jest uodporniony. Może się tylko do wielu rzeczy przyzwyczaić.
— Erich Maria Remarque - "Łuk Triumfalny"
Reposted frommisery misery vianicdostracenia nicdostracenia
22:23
Léonard Méchinaeu
00:12
2700 79ac
Reposted fromkinu kinu viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
00:11
4179 8f95
00:11
8660 e66a

February 20 2017

18:42
Może moja miłość właśnie na tym polegała? Na zwykłej codzienności z Tobą, na cieszeniu się, z każdej spędzonej wolnej chwili w Twoim towarzystwie? Na każdym uśmiechu skierowanym w Twoją stronę. Na wszystkim i niczym. Prostota dnia w twoim towarzystwie przynosiła mi więcej szczęścia, niż niejedna przygoda, którą mogłabym przeżyć.
— Z głębi siebie, 08.07.2015. Koniec
Reposted fromemptyspacess emptyspacess viayouuung youuung
18:42
6932 2c59 550
Reposted fromstarryeyed starryeyed viayouuung youuung
18:41
1560 2c22
Reposted fromPoranny Poranny
14:32
9928 91ee 550
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaMissMurder MissMurder
14:29
5386 bfca 550
Reposted frommatwin matwin viamaczowka maczowka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl