Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

21:20
Człowiek może przejść wiele, ale nie zniesie wszystkiego.
— (...)
21:20
8025 bae1 500
Reposted fromdivi divi viaeternaljourney eternaljourney
21:20
21:19
Nadchodzi ten czas świąt i sylwestra.. samotnych chwil...
— tarczyn
Reposted fromtarczyn tarczyn viaeternaljourney eternaljourney
21:19
21:18
3354 57e6 500
Wrocław`
Reposted fromalbognij albognij viaszatanista szatanista
21:18
6311 077b 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld
21:16
20:31
2004 ddfa
20:31
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"

November 21 2017

22:55
2967 1677
Reposted fromwarsawimagine warsawimagine viairmelin irmelin
22:49
Reposted fromviolett violett viandmyth ndmyth
22:48
3730 a165 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaholymoly holymoly
22:47
22:47
8968 f351
22:11
@eternaljourney przepraszam, że tu ale nie mam innego pomysłu jak zadać Ci pytanie.
Wchodząc na Twój profil zobaczyłam, że można cofać się do wybranego momentu na Twojej zupie. Powiesz mi jak to zrobiłaś?

November 20 2017

20:34
5968 59f4 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaumie-ranko umie-ranko
20:33
Reposted fromragnar76 ragnar76 vianiskowo niskowo
18:39
2488 d068 500
Reposted fromoutoflove outoflove vialajla lajla
18:37
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialajla lajla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl