Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

13:24
5630 a41b 500
Zachód w polach nad moim domem, jesień 2011
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamikrokosmos mikrokosmos
13:23
4540 2b71 500
Fernanda Forte
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamikrokosmos mikrokosmos
13:22
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagingerowaa gingerowaa
13:22
6371 3db5 500
Reposted fromlydjav lydjav viairmelin irmelin
13:22
Przykro w chuj. 
Reposted frompartyhardorgtfo partyhardorgtfo viasanitas sanitas
13:20
13:20
Są dni, kiedy jestem z kamienia, czasem z żelaza, najczęściej, niestety ze szkła
— Roma Ligocka
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaM-M M-M
13:16
13:15
Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
Reposted fromblutelf blutelf viagdziejestola gdziejestola
13:15
7318 d102
Reposted frombrumous brumous viagdziejestola gdziejestola
13:15
5819 bb1f 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viasmutnazupa smutnazupa
13:14
1649 f2be
Reposted fromhairsprayqueen hairsprayqueen viaPoranny Poranny
13:13
1582 4bf8 500
Reposted fromsarazation sarazation viaPoranny Poranny
13:13
Niektórych tęsknot nie da się ukoić. O pewnych rzeczach nie sposób zapomnieć. Niektóre przeżycia zostawiają w nas ślady na zawsze.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromoutcat outcat viagdziejestola gdziejestola

September 17 2017

23:02
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaunni unni
23:02
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaunni unni
23:01
Mężczyzna musi dbać o swoją kobietę, a nie liczyć, że ona będzie go ciągle ogarniać i mu wybaczać.
— kocham mojego brata
Reposted frommissmaya missmaya viadangel dangel
23:01
4599 9589
Reposted fromdivi divi viadangel dangel
23:01
Też mam takie dni, kiedy nie mam w sobie mocy
I nie jeden raz sam płakałem w nocy
Ostry (via put–in)
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viadangel dangel
23:00
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viadangel dangel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl