Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2018

22:19
7527 b960 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaarchitect architect
22:18
4871 3ce0 500
22:18
4814 f9cb
Reposted fromepidemic epidemic viarawwwr rawwwr
22:18
22:18
2923 d9ba 500

lonesomeculture:

North Korea abandoned hotel

1987-conclusion unknown
Reposted fromtwice twice vialaennah laennah
22:15
7534 1365 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaihearvoices ihearvoices
22:15
22:14
Nie odbierasz telefonów, więc wysyłam listy...
— Taco Hemingway
Reposted byodnowapsychalittledisappointments
22:12
7213 78d2 500
Reposted frominto-black into-black viajendrzej7 jendrzej7
22:11
3819 6124
Reposted fromretaliate retaliate viaeternaljourney eternaljourney
22:10
Starzy znajomi chyba dorośli
Starzy znajomi są obcy teraz
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir
22:10
2685 5b4d 500
Reposted from4777727772 4777727772 viajendrzej7 jendrzej7
22:10
Chciałbym się z moją rodziną widzieć częściej Mam wrażenie, że beze mnie wszystkim jest lżej
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir
22:09
Teraz piszę tekst o niej
Znowu o tym myślę, ale nie dzwonię
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir
22:08
5711 f282
Reposted fromgreensky greensky viabrakperspektyw brakperspektyw
22:04
1222 f037 500
Reposted frompiehus piehus viapersona-non-grata persona-non-grata
22:04
5557 58ed 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabrakperspektyw brakperspektyw
22:04
9042 c1ee 500
22:03
0466 732c
22:02
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viabrakperspektyw brakperspektyw
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl